Scoutingopdracht

Published: 2021-06-29 07:00:59
essay essay

Category: Business

Type of paper: Essay

This essay has been submitted by a student. This is not an example of the work written by our professional essay writers.

Hey! We can write a custom essay for you.

All possible types of assignments. Written by academics

GET MY ESSAY
SCOUTINGOPDRACHT 1SYNTRA HasseltOrganisator van evenementenPeeters Daan[pic 1]Wie zijn de organisatoren?KSA Diepenbeek is een jeugdbeweging gelegen in het centrum van Diepenbeek, en is toegankelijk voor jongens en meisjes vanaf 6jaar. Iedere zaterdagnamiddag tussen 14u00 en 19u00 zorgt een groep van een 20-tal leiders dat  hun 100 leden een spetterende namiddag beleven door allerhande activiteiten te organiseren. Zoals de meeste jeugdbewegingen in Diepenbeek organiseert KSA Diepenbeek elke zomer een leuk 10-daags kamp en gaan ze per leeftijdcategorie ook nog 1keer per jaar op ledenweekend.Wat organiseren ze?Om dit allemaal te financieren organiseert de leiding een aantal evenementen om zo wat geld in het laadje te krijgen. Zo organiseert KSA Diepenbeek onderandere een van de grootste tentenfuiven in Limburg, namelijk Demerdance. De oudleiding organiseert elk jaar een bierquiz en de oudste groep leden neemt voor 1 avond het jeugdhuis “HEIZOE” over. Een eetdag mag natuurlijk niet op het lijstje ontbreken en daarom organiseert de leiding in samenwerking met de kamp-kookouders een heuse spaghetti-avond. De organisatie hiervan heb ik van achter de schermen mogen meevolgen.Waar gaat dit door?Zoals elk jaar gaat de spaghetti-avond door in zaal Terlogt  (Helstraat 22) in Diepenbeek. De zaal is groot genoeg om iedereen te kunnen ontvangen en de keuken is goed uitgerust om de maaltijden te bereiden. Buiten is een grote parking waar iedereen zijn auto terrecht kan. Als de kinderen het stilzitten aan tafel beu zijn en de ouders nog wat willen napraten, kunnen de kinderen terrecht op de grote speelweide met recent vernieuwde speeltuin aan de achterkant van het gebouw. Deze speelzone is omheind dus de kinderen kunnen niet zomaar de straat oplopen. Ook de sanitaire voorzieningen zijn meer dan voldoende om een eetdag te organiseren.

Warning! This essay is not original. Get 100% unique essay within 45 seconds!

GET UNIQUE ESSAY

We can write your paper just for 11.99$

i want to copy...

This essay has been submitted by a student and contain not unique content

People also read